Udskriv denne side

Generalforsamling 2016

Mødereferat fra Generalforsamling i Esrum Vandværk d. 22-03-2016

 ********

Der var indkaldt til ordinær generalforsaml”ing i Esrum vandværk tirsdag d. 22. marts 2016 kl. 19.00 i "Åstedet" i Esrum.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab(Årsrapport) for 2015 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2016-18 forelægges til godkendelse
5. Indkomne forslag:
a) Udsendelse af 2016 vandregning fremrykkes til 15. april 2016.
(Hensigten er, at udsendelse af vandregninger over den næste årrække, fremrykkes år for år for til slut at ende på 1. februar )
  b) Det ekstraordinære anlægsbidrag sættes op med 200 kr. til i alt 500 kr./år
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Claus Mehlsen, Søren Kargaard og Sven E. Lorentzen på valg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Stig Peters afgår
8. Valg af revisorer: Kurt Fog Pedersen, Vejledal Revision (ekstern revisor) Peter Hassing (intern revisor)
9. Eventuelt

1. Claus Mehlsen valgt. Konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

2. Søren S. aflagde beretning.
Nyt filterhus. Nemmere at servicere. Bedre hygiejne - mindre chance for forurening.
Eksisterende SRO-anlæg var ikke klar til den nye teknologi. Ombygning ville blive dyrt  - 324.000 kr. eksl. Montering. Vi valgte derfor at kontakte Robotek der har en anden teknologi her var tilbuddet 200.000 kr. incl. montering for et helt nyt anlæg ( Blue Control). Vi valgte Robotek hvilket medførte at den investering, der var i forbindelse med indhentning af licens (primo 2014) fra Krüger er tabt. Udfasningen af Krüger SRO anlæg fremgår af regnskabet som et tab på 127.748 kr bogført under aktiver. Indkøb af nyt SRO-anlæg har også medført at byggeomkostningerne er blevet højere end budgetteret.
Ullerød har opsagt samarbejdet med EV. Pr 31.12.2015.
Det er aftalt med Ole Hansen, at han fortsætter som regnskabsfører.
Ole holder målerkartotek og brugeroplysninger ajour og laver budget, lønregnskab og årsrapport i samarbejde med formanden. Andre kontoropgaver  er overtaget af bestyrelsesmedlemmer.
Vandværksadresse pr. 1. jan. 2016 er: Esrum Vandværk/ co. Søren Schmidt Kroengen 16, Esrum 3230 Græsted. Tlf. 48390334 & 26290334
Blue ID - opdaterer hvilke mobilnumre, der er tilknyttet adresserne i Esrum. EV kan sende sms til brugerne på enkelte veje eller adresser f.eks. i forbindelse med uregelmæssigheder i leveringen.
Claus M fortalte om udskiftning af målere.
Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen.

3. Ole Hansen forelagde regnskabet for Grf. Han understregede, at der foreligger en underskrevet revisionsrapport uden anmærkninger.
Søren S. oplyser, at det er aftalt at det nye SRO anlæg og filteranlæg, betales over flere rater. Det er godt for likviditeten og sikrer at der er hold i, at vi ikke betaler for noget der ikke fungerer som aftalt.
Regnskabet blev godkendt.

4. Ole Hansen forelagde budget for 2016-2018 for GF.
Det ekstra anlægsbidrag vil polstre Vandværket i forhold til evt. fremtidige brud etc.
Der er flere punkter i budgettet, der kan reguleres på i forhold til hvordan tingene udvikler sig.
Budgettet blev godkendt.

5a. Det blev præciseret at regningen udsendes til betaling pr. 1.5 i 2016 og derefter fremrykkes med en måned pr år til endelig betaling den 1.2 2019. Fra 2019 og fremover vil regningen udsendes 15. januar til betaling den 1. februar.
Forslaget blev vedtaget

5b. Søren S. motiverede forslaget. Likviditeten har brug for et løft. Pengene er til en buffer i forbindelse med fremtidige vedligeholdelsesopgaver f.eks renovering af rentvandstank og uforudsete opgaver f.eks. Vandbrud. Bidraget er ekstraordinært og kan reguleres, når likviditeten er på plads.
Forslaget blev vedtaget.

6. Claus Mehlsen, Søren Kargaard og Svend Erik Lorentzen valgtes.

7. Bestyrelsen forsøger at finde et par personer, der kan varetage opgaven som suppleanter. Posten/posterne er vakant til dette lykkes.

8. Revisorer Kurt Fog Petersen og Peter Hassing genvalgtes.

9. Der var intet under eventuelt.


Forrige side: Referater fra Generalforsamling
Næste side: Klageadgang