Udskriv denne side

Regnskab 2012 - Budget 2014

DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Forventet Budgetfor-
  2012 2013 2013 slag 2014
DRIFTSINDTÆGTER:      
Vandafgift fast afgift 194.355 194.350 194.350 194.350
Målerafgift 13.075 14.500 14.500 14.500
Vandafgift målerforbrug 211.689 210.000 210.000 210.000
Rykkergebyrer 12.300 5.000 5.000 5.000
Driftsindtægter i alt 431.419 423.850 423.850 423.850
DRIFTSOMKOSTNINGER:        
Lønninger og honorarer 15.190 16.000 16.000 16.000
Andel fælleskontor Gilleleje 138.722 140.000 140.700 141.000
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk 138 170 170 170
Vedligeholdelse af ledningsnet 23.602 40.000 40.000 40.000
Vandværket, drift og vedligeholdelse 17.939 12.000 50.000 12.000
Målere 13.771 20.000 20.000 20.000
Elforbrug 42.818 40.000 42.000 42.000
Administrationsomkostninger 47.390 36.000 43.000 40.000
Generalfors., møder og repræsentation 5.736 5.000 5.000 5.000
Vandanalyser 7.769 8.000 8.000 8.000
Ejendomsskat og forsikringer 5.621 5.500 5.700 5.700
Kontingenter 4.920 5.000 5.000 5.000
Grundvandsgebyrer 0 0 0 0
Tab på debitorer 897 0 0 0
Egenandel vandskat 21.913 0 0 0
Driftsomkostninger i alt 346.424 327.670 375.570 334.870
Resultat før afskrivninger m.v. 84.995 96.180 48.280 88.980
Afskrivninger og henlæggelser:        
Afskrivninger anlæg 129.587 130.900 130.000 130.000
Resultat før renter -44.593 -34.720 -81.720 -41.020
Renteindtægter m.v. 839 5.000 1.000 1.000
DRIFTSRESULTAT -43.754 -29.720 -80.720 -40.020
ANLÆGSBUDGET:        
Ledningsrenovering stikledninger 0 100.000 100.000 100.000
Ledningsrenovering Klostergade 0 0 0 0
Bygningsrenovering værket 55.803 0 0 0
Renovering ? 0 0 0 0
Renovering ? 0 0 0 0
Tilslutningsafgifter 0 0 0 0
Stikledninger nye tilslutninger 0 0 0 0
ANLÆG I ALT 55.803 100.000 100.000 100.000
LIKVIDITETSBUDGET:        
Likvid egenkapital primo 810.336 840.367 840.367 789.647
Årets resultat -43.754 -29.720 -80.720 -40.020
Afskrivning af anlægsaktiver 129.587 130.900 130.000 130.000
Hensat nye stikledninger   0 0 0
Anlægsarbejder -55.803 -100.000 -100.000 -100.000
LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO 840.367 841.547 789.647 779.627