Generalforsamling 2014

Mødereferat fra Generalforsamling i Esrum Vandværk d. 25-03-2014

********

Der var indkaldt til ordinær generalforsamling i Esrum vandværk tirsdag d.25. marts 2014 kl. 19.00 i ”Åstedet” i Esrum.

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning
2. Det reviderede regnskab for 2013 fremlægges Budget 2014/15 fremlægges
3. Nyt takstblad fremlægges
4. Nyt regulativ (FVD ´s opdaterede regulativ) fremlægges
5. Valg til bestyrelsen: Søren Kargård afgår fra bestyrelsen (modtager genvalg)
Sven E Lorentzen afgår fra bestyrelsen (modtager genvalg)
Claus Mehlsen (suppl. for Per Møller, der udtræder) (modtager valg)
6. Valg af intern revisor Christian Vang Christensen afgår
7. Eventuelt

Formanden konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

1. Turbulent år. Gilleleje Vandværk opsiger samarbejdet ved udløbet af 2013. GV ledelse kan ikke stå inde for EVs driftsmæssige standard.
Formanden redegør for forløbet, der ender med at der indledes et samarbejde med Ullerød Vandværk. Samarbejdet starter 1. januar 2014.
Der indkøbes et kortsystem gennem Tvillum så der fremover vil være en elektronisk registrering af rørføringer, ventiler og tappesteder.
Claus, Finn og Søren S, fører tilsyn med værket min. 3 gange om ugen og tilkalder service til diverse reparationer når de opstår.
Hansen VVS reparerer mindre vandbrud. De kører ud dag og nat.
Der er installeret et SRO-anlæg til overvågning af anlægget. Anlægget indeholder indbrudsalarm og vand på gulv alarm der bliver et lovkrav fra snart.
Der er tegnet et nyt filterhus. Gribskov Kommune skal tages stilling til om det må opføres.

2. Ole Hansen takkede for den gode modtagelse han har fået i EV.
Fremlagde regnskab.
Vandforbruget er faldende med 1-1 ½ % om året - en tendens der nok er gældende fremover. Indtægter er uændrede.
Vedligeholdelse af ledningsnet - ret lavt - kun et brud.
Vi overgår fra vingehjulsmålere til elektroniske målere af mæket Kamstrup Udskiftnings strategi undersøges nærmere og bliver fastlagt snarest.
Ingen nævneværdige restancer.
Likvidbeholdning på ca. 1 mill.
Der er ikke i år beregnet et egentligt vandspild - det kan først beregnes når året er slut. Vandspild ud over 10% udløser en strafafgift til staten.
Formanden opfordrer til at vi som medlemmer er opmærksomme på om der er lækager og melder det til bestyrelsen.

3. Ole forelagde budgettet for 2014 -2016.
Redegjorde for anlægsbudgettet, der medfører et anlægsbidrag på 300 kr. i en periode på op til 8 år.
Ole vurderer at en likvid kapital på små 400.000 kr. er lige i underkanten, men det er ikke urealistisk at vi kan klare os igennem.
Bestyrelsens holdning er at budgettet godkendes med det ekstra anlægsbidrag.

4. Ole forelagde takstbladet og redegjorde for ændringer. Der er nyberegninger for div. tilslutningsbidrag.
Der gives respit på betaling af vandregning til 1. juni 2014 pga. der indføres helårlig betaling samt anlægsbidrag.

5. Søren forelagde det nye regulativ samt baggrunden for det.

6. Søren K., Sven E Lorentzen og Claus M valgt
Peter Hassing valgt til intern revisor.

7. Forslag om at der indkaldes til generalforsamling på email, sms og ved annoncering.
Bestyrelsen ser positivt på det.
Formanden takker for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referent: Claus Mehlsen

 


Forrige side: Referater
Næste side: Generalforsamling 2019