Forurening

 

Hvis der er brug for basis information om et stofs egenskaber og risiko forbundet med dem, kan man under farlige stoffer på www.brs.dk finde en del.

Der er følgende typer af forurening:

Jordbakterier

Colibakterier (kloak)

Giftstoffer

Der bør hurtigt foretages en vurdering af, hvorvidt forureningen stammer fra vandværket og derfor rammer hele forsyningsområdet, eller om det er i et område af ledningsnettet.

 

 

 

Forurening af ledningsnettet

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen

Spørg om omfang og eventuelle skader.

Begynd umiddelbart på en log-bog over begivenhedsforløbet. Se bilag 3.

   

Varsling

 • Embedslægen
 • Kommunens miljøvagt
 • Laboratoriet, der straks udtager vandprøver fra vandværket samt en ekstra fra den forbruger, hvor forureningen er konstateret.

Gøre klar til hurtig etablering af nødforsyning af vand. Se afsnit B.7.

   

Oversigt over konsekvenser

Risiko for forgiftning eller sygdomsudbrud.

   

Lokalisering og afspærring

Hvis det viser sig, at forureningen også forefindes på vandværket anvendes "handlingsplan for forurening af vandværk / boring" i stedet for denne.

For at opspore en forureningskilde udtages vandprøver i umiddelbar nærhed til, hvor forureningen er konstateret, således:

 • Naboforbrugerne
 • Den 5. forbruger til hver side.
 • Forbrugerne umiddelbart inden- og udenfor hoved-stophanerne i det berørte område.

Ved den højeste koncentration er vi typisk nærmest kilden.

   

Udbedring af skade

Afklaring af sundhedsrisiko. Embedslægen inddrages og der overvejes:

 • kogepåbud
 • anvendelsesforbud
 • anvendelsesbegrænsninger

Geografisk afgrænsning af forureningen udstrækning.

Evt. ved af skabe en vandstrømning mod forureningens centrum. Bemærk at colibakterier kan bevæge sig mod strømmen.

Ved sundhedsrisiko afspærres det område, hvor kilden findes. Der lukkes af via hovedhanerne. Se bilag 7 for plan over lukning af dele af ledningsnettet.

Information af forbrugerne. Se brevene i bilag 2.

Information af sygehuse, Falck m.fl. Se "Akutte drikkevands forureninger - en praktisk guide" i bilag 6 side 16-21.

Kilden fjernes.

Gennemspuling af berørte ledningsnet. Brandhanerne anvendes til formåles.

   

Afblæsning af alarmering

Det er vigtigt at orienteres forbrugerne korrekt. Også når alarmen afblæses.

Der laves et erfaringsopsamlingsskema. Dette arkiveres sammen med Log-bogen. Se bilag 3.

   

 

 

Forurening af vandværk/boring

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen

Spørg om omfang og eventuelle skader.

   

Varsling

Embedslægen og kommunen varsles straks

   

Oversigt over konsekvenser

Forgiftning, sygdomsudbrud i hele forsyningsområdet.

   

Lokalisering og afspærring

Der skabes et overblik over hvilken af følgende kilder, der er til forureningen:

 • selve vandværket
 • 1 boring
 • begge boringer

I samarbejde med embedslægen afgøres hvorvidt vandforsyningen skal opretholdes via nødforsyning af vand indtil yderligere prøveresultater foreligger.

Der tages ekstra laboratorieprøver fra de 3 ovennævnte steder. Prøverne tilgår 2 uafhængige laboratorier.

Rollefordeling mellem kommune, amt, embedslæge og værket

Hvem handler og hvilke handlinger skal sættes i gang: analyser, kildeopsporing, afværge eller andre løsninger, indvindingsstruktur, omfang og tidspunkt for information

Hvem følger op og hvornår.

   

Udbedring af skade

Ved forurening på selve værket kan dette evt. løses ved en oprensning fra tanken, hvorefter vandforsyningen kan genoptages..

Ved forurening af den ene boring kan denne lukkes af, mens der fortsat leveres vand via den anden boring.

Ved forurening af begge boringer kan det blive nødvendigt med at få lavet en ny boring.

   

Afblæsning af alarmering

Der laves et erfaringsopsamlingsskema. Dette arkiveres sammen med Log-bogen. Se bilag 3.

 

Forrige side: ledningsbrud
Næste side: Mekaniske driftstop på værket