Generalforsamling 2019

Mødereferat fra Generalforsamling i Esrum Vandværk d. 28-03-2019

********

Der var indkaldt til ordinær generalforsamling i Esrum vandværk torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00 på Tingbakkeskolen (Gribskolen).

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab(Årsrapport) for 2018 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2019-22 forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Søren Schmidt og Lars Finn Madsen er på valg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Elin Kirkegaard modtager genvalg
8. Valg af revisorer: Kurt Fog Pedersen, Vejledal Revision (ekstern revisor) og Peter Hassing (intern revisor)
9. Eventuelt

1. Claus Mehlsen valgt. Konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

2. Søren Schmidt aflagde beretning.

Kamstrup målere
Vi er nu næsten i mål med at montere Kamstrup målere.
Årsskiftet 2018/19 var første år med elektronisk aflæsning, og det lykkedes på 2-3 timer at få samtlige aflæsninger ind på digital form.
Vores aflæsninger blev lagt ind i vores regnskabssystem Microwa.  Værket kunne herefter udskrive vandregninger til vores forbrugere. Vi har hermed sparet en del arbejde med at udsende aflæsningskort og få aflæsningsresultater retur. Et arbejde som tidligere godt kunne trække noget ud.
Status er nu, at langt de fleste har betalt deres vandregning for 2018, men vi har pt. 5 restancer, som vi regner med at få i hus snarest.

Vandbrud 2018
Vi har haft et stort vandbrud i Esrum Hovedgade ved telefoncentralen.
Det voldte lidt kvaler, fordi vi ikke kunne lukke for nærmeste stophane, spindlen var rustet fast. Resultatet var, at vi måtte lukke for vandet helt oppe ved enden af Bytoften. Efterfølgende har vi etableret ny stophane ved bagindkørslen til Esrum friskole. Fremover kan vi så nøjes med at lukke for mindre områder ved brud på ledningen i Hovedgaden.
2. vandbrud i 2018 var i Klostergade i forbindelse med asfaltarbejde.
En asfaltfræser kom for tæt på en stophane og gjorde denne utæt.
Colas påtog sig ansvaret for dette og betalte regningen for udbedringen.

Rentvandstank
Vi har i 2018 fået inspiceret vores rentvandstank af dykkerfirmaet JH dyk. En dykker var i tanken for at kigge vores beton efter for revner og tæringer.
Resultatet var, at vores tank fik skudsmålet: I god stand.
Der var dog genemtrængning af små rødder i bunden af tanken, og der var en rørgennemføring, der skulle repareres for at sikre tæthed. Dette er efterfølgende blevet klaret; men ellers var meldingen, at tanken nok kunne holde en del år mere. Det blev dog indskærpet, at det ville være tilrådeligt at overdække tankens topdæk og sider ca. 80 cm. ned  for at undgå fremtidig vandindtrængning.
Tanken er en 200 m3 Perstrup tank med et betondæk, som forholdsvis enkelt vil kunne inddækkes med en plastikdug.
Det er bestyrelsens mening, at der bør indhentes tilbud på frigravning af tankens top og foretage overdækning med en påsvejst plastikdug fx Polysheet. Dette arbejde vil vi tage fat på i foråret 2019.

3. Ole Hansen forelagde regnskabet for GF. Der blev svaret på opklarende spørgsmål. Derudover var der ingen bemærkninger. GF godkendte regnskabet.

4. Ole Hansen forelagde budget for 2019-2022 for GF. Budgettet blev godkendt.

5. Der er ikke kommet nogle forslag.

6. Lars Finn og Søren Schmidt genvalgt til bestyrelsen.

7. Elin Kirkegaard genvalgt som suppleant.

8. Revisorer Kurt Fog Petersen og Peter Hassing genvalgt.

9. Der var intet under eventuelt.


Forrige side: Referater
Næste side: Klageadgang