Generalforsamling 2020

Mødereferat fra Generalforsamling i Esrum Vandværk d. 30-09-2020

********

Der blev afholdt generalforsamling i Esrum Vandværk onsdag d. 30. september 2020 kl. 19.00 på Aastedet.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab(Årsrapport) for 2019 forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Svend Erik Lorentzen, Søren Kargård og Claus Mehlsen er på valg).
7. Valg af revisorer: Kurt Fog Pedersen, Vejledal Revision (ekstern revisor) og Peter Hassing (intern revisor)
8. Eventuelt

REFERAT

Referent Claus Mehlsen

1.      Ole Hansen blev valgt. Redegjorde for at GF ikke afholdes iflg. vedtægterne pga. af Corona pandemien. GF accepterede dette. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

2.      Formanden – Søren Schmidt - aflagde beretning. Han kom ind på spild på vores net, der er mindre end 10%. Men vi har et gammelt fordelingsnet, der på sigt kan betyde brud med vandspild til følge. Derfor er det vigtigt at Esrum Vandværk er økonomisk polstret til at kunne renovere større ledningsstykker hvis behovet skulle opstå. Han nævnte at der ved et brud i juni i år var problemer med at lukke for nogle af hovedstophanerne. Det medførte at vi var nødsaget til at lukke for vandforsyningen til hele byen. Der vil blive lavet en plan for, hvordan vi får udskiftet de defekte stophaner, så der fremover kan lukkes for vandet i mindre områder. Han fortalte, at der ved inspektion af værkets rentvandstank i 2018 blev konstateret, at der er en revne i låget. Det kan medføre at vi får indtrængen af overfladevand med en forurening til følge. Der vil blive lavet en membran over låget for at imødegå dette problem. Herefter omtalte formanden bestyrelsens kommentarer til kommunens perspektivplan :  At der lægges vægt på en decentral vandforsyning og - at der lægges op til at der samarbejdes mellem vandværkerne i kommunen og - at der skal særligt focus på at rekrutere medlemmer til bestyrelsesarbejdet.  Forsamlingen godkendte formandens beretning.

3.      Ulla Nielsen forelagde det reviderede regnskab for generalforsamlingen og svarede på opklarende spørgsmål. Søren S spurgte ind til, hvorfor der skal fokuseres på over/underdækning. Ole Hansen forklarede, at det er en politisk beslutning at vandværkers akkumulering af penge skal stå i et rimeligt forhold til de budgetterede udgifter. Begrebet over/underdækning er indført for at synliggøre i hvor høj grad værkets års- indtægter svarer til årets udgifter.   Derudover var der ingen bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4.      Ulla Nielsen forelagde budgettet for generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte budgettet.

5.      Der var ingen indkomne forslag.

6.      Sv. E. Lorentzen, Søren Kargård og Claus Mehlsen modtog genvalg. Suppleanter er vakant.

7.       Vejledal Revision fortsætter som ekstern revisor, Peter Hassing som intern.

8.      under evnt. diskuteredes, hvordan vi fremover bedst muligt får adviceret vores medlemmer, så de møder op til generalforsamlingen.

 


Forrige side: Referater
Næste side: Klageadgang