Generalforsamling 2021

Mødereferat fra Generalforsamling i Esrum Vandværk d. 10-08-2021

********

Der blev afholdt generalforsamling i Esrum Vandværk tirsdag d. 10. august 2021 kl. 19.00 på Aastedet.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab(Årsrapport) for 2020 gennemgåes til godkendelse
4. Budget for 2021-24 forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Søren Schmidt og Lars Finn Madsen er på valg).
7. Valg af revisorer: Kurt Fog Pedersen, Vejledal Revision (ekstern revisor) og Peter Hassing (intern revisor)
8. Eventuelt

REFERAT

Referent Claus Mehlsen

1.      Søren Kargaard valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, udsat grundet Covid.

2.      Formanden – Søren Schmidt - aflagde beretning. ( .. følger senere .. ) Sv. Erik Lorentzen spørger ind til om der er hentet tilbud fra Hansens VVS i forbindelse med at der skal sløjfes 2 brandhaner. Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3.      Ulla Nielsen forelagde det reviderede regnskab for generalforsamlingen og svarede på opklarende spørgsmål. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4.      Ulla Nielsen forelagde budget 2021-24. Generalforsamlingen godkendte budgettet.

5.      Der var ingen indkomne forslag.

6.      Søren Schmidt og Lars Finn Madsen blev genvalgt. Suppleanter er vakant.

7.      Vejledal Revision fortsætter som ekstern revisor, Peter Hassing som intern.

8.      Der var intet under punktet.

 


Forrige side: Referater
Næste side: Klageadgang