ledningsbrud

Formanden har en samlet optegning af ledningsnettet.

Kassereren har en del optegnet på EDB.

Ledningsnettet består af ca. 5km nyere ledninger og 5km ældre ledninger. Se bilag 7 for en oversigt over ledningsnettet.

Brudene opstår typisk i den ældre del af ledningsnettet og ofte ved samlinger mellem stikledninger og forsyningsledninger, de såkaldte anboringer.

Ved et ekstraordinært højt vandforbrug forsøger bestyrelsen aktivt at lokalisere et evt. ledningsbrud således:

  • Der udsendes et brev til alle forbrugere om det høje vandforbrug og en opfordring til at undersøge egne installationer.
  • Der lukkes for vandet i enkelt områder i nattetimerne for at lokalisere delområdet. Lukningen sker efter planen i bilag 7.
  • Der rekvireres lytteudstyr til lokalisering af ledningsbrud indenfor det berørte område. Vi har fået tilbudt at kunne låne udstyret hos Birkerød Vandværk, indtil vi selv i samarbejde med andre vandværker, disponerer over et sådant udstyr.

Brud på forsynings- eller stikledning

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen

Spørg om omfang og eventuelle skader.

   

Varsling

Driftsansvarlige lokaliserer området og tilkalder VVS mesteren.

VVS mesteren har også entreprenør materiel.

Politi ved risiko for sammenstyrtning.

   

Oversigt over konsekvenser

Midlertidig afbrydelse af vandforsyningen.

Risiko for sammenstyrtning omkring brudstedet.

   

Lokalisering og afspærring

Lukker af for vandforsyningen til området.

Orienterer berørte forbrugere med angivelse af ca. tid for lukning.

Sker ved at ringer på døren hos forbrugerne. Der smides brev ind, hvor der ikke er nogen hjemme.

Hvis der er fare for sammenstyrtninger på offentlig område, kontaktes politiet.

Der foretages nødafspærring af trafik, hvis dette skønnes nødvendigt. Dette opretholdes til politiet tager over.

   

Udbedring af skade

VVS Mesteren sørger for at reparere ledningsnettet.

   

Afblæsning af alarmering

Forbrugere med særlig behov for vand (Se afsnit B.7) kontaktes, når vandforsyningen er genoprettet.

   

 

 

Brud på jordledning

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen

Spørg om omfang og eventuelle skader.

   

Varsling

Driftsansvarlige.

   

Oversigt over konsekvenser

Brud på jordledninger påvirker enkelt forbrugere.

Vurdering af hvorvidt vandskader kan/ skal reduceres.

   

Lokalisering og afspærring

På ledningsoptegningen identificeres den nærmeste stophane.

Der findes stophaner til alle enkeltforbrugere. Dog er Klosterparken forsynet med 2 stophaner, der begge anvendes for at lukke for vandet til området.

Om nødvendigt etableres nødforsyning af vand til forbrugeren. Se afsnit B.7.

   

Udbedring af skade

Stophanen graves fri og der lukkes lokalt for jordledningen.

Forbrugeren er selv forpligtet til at sørge for udbedring af skaden på jordledningen. Evt. henvises til de håndværkere som vandværket selv benytter.

   

Afblæsning af alarmering

Når forbrugeren henvender sig, sørger driftsansvarlige for, at stophanen bliver åbnet igen.

Forbrugeren kan evt. gennemspule installationen ved at lade vandhanerne løbe.

   

Forrige side: Strømsvigt
Næste side: Forurening