Vandet og værket

Foreningen Esrum Vandværk blev stiftet den 17. juni 1908. Vandværket blev totalrenoveret i slutningen af 1991 og fremstår som et fuldt moderne vandværk. Vandværket er beliggende på toppen af Sodebakken på matr. nr. 25 B M.FL, Esrumkloster, Esbønderup.

 

Anlægsbeskrivelse:
Esrum Vandværk har 2 vandforsyningsboringer, som er placeret på vandværksgrunden. Den ene boring (187.520) er filtersat i Alnarpssandet 66,5 meter under terræn, den anden boring (187.1517) er filtersat i smeltevandssandet 54 meter under terræn. Både grundvandet i Alnarpssandet og smeltevandssandet strømmer i nordøstlig retning.

På vandværket foregår vandbehandlingen således:
Det oppumpede grundvand iltes i en 20 m3 afblæsningstank med airomater og separat blæser for methanblæsning og iltning af råvandet. Efter iltning ledes vandet til et 7 m3 reaktionsbassin og derefter igennem 2 filtre. Det færdigbehandlede vand ledes til en rentvandsbeholder der kan rumme 200 m3. Herfra pumpes vandet, der nu benævnes drikkevand, ud i forsyningsledningsnettet af 3 rentvandspumper.
Det tekniske anlæg har en kapacitet til at behandle ca. 288 m3 vand i døgnet, og forbruget ligger i gennemsnit på 90-100m3 pr. døgn.
Det tilbageholdte jern m.m. fjernes fra filtrene ved returskylning. Skyllevandet ledes til skyllevandsbassinet, hvor stofferne bundfælder. Bundfaldet afleveres på kontrolleret losseplads og vandet ledes til Esrum Å.

Indvindingsområde område:
På figuren viser den sorte cirkel indvindingsoplandet og det blå område er kildepladszonen. Selve boringerne er de 2 sorte prikker på Sodebakken.

Kildeplads


Forrige side: Klageadgang
Næste side: Vandet fra boring til bord